Verkoopsvoorwaarden

voorwaarden - conditions

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EXCECON BV 2020/01NL

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant tenzij anders werd vermeld in onze offerte of orderbevestiging.

 2. De goederen worden gefactureerd aan de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling met een maximum levertermijn en prijsgarantie van 3 maanden. Bij een latere en/of gewijzigde leveringsdatum te wijten aan de koper zijn de prijzen deze die van kracht zijn bij de levering, behalve wanneer uitdrukkelijk anders wordt bepaald door EXCECON BV.

 3. Onze prijzen en modellen zijn aan wijziging onderhevig; het verzenden van prijslijsten en catalogussen gebeurt slechts ter inlichting en veronderstelt geen verplichtingen onzerzijds. Onze offertes zijn geldig gedurende een maand berekend vanaf het ogenblik waarop zij aan de klant worden medegedeeld tenzij anders vermeld wordt in onze offerte.

 4. Alle zegelrecht, belastingen en andere gelijksoortige onkosten zijn altijd ten laste van de klant. Alle onkosten voor in ontvangst name van de goederen, toekenning door externe organisaties, onkosten bij inbedrijfstelling en andere gelijkaardige onkosten zijn tevens ten laste van de klant.

 5. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht; wij beschouwen als gevallen van overmacht: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, staking van transport, oorlog, mobilisatie, opeisingen, niet verkrijgen van vergunningen, enz. Deze opsomming is onbeperkt. Het risico in verband met deze gevallen van overmacht ligt bij de koper vanaf het ogenblik van zijn bestelling.

 6. De vermelde leveringsdata of leveringstermijn worden ter goeder trouw gegeven op basis van de inlichtingen bekomen van onze leveranciers. Het niet naleven van de vastgestelde termijn stelt ons in geen geval aansprakelijk en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

 7. Bij het niet respecteren van de betalingsvoorwaarden vervallen automatisch alle overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden van de lopende en nieuwe bestellingen. Vanaf het ogenblik dat de vervallen facturen vereffend zijn zal EXCECON BV alles in het werk stellen om de nieuwe leveringstermijn zo kort mogelijk te houden.

 8. Indien de koper in faling wordt verklaard of in vereffening wordt gezet of in geval van cheque zonder provisie of van geprotesteerde wissel, behoudt EXCECON BV zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het contract van de koper, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. De weigering om aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen stelt een einde aan de uitvoering van de overeenkomst.

 9. Onze facturen zijn betaalbaar te Hamme met een betaalmiddel dat wettig is in België.

 10. Vanaf de tweede aanmaning zijn verwijlinteresten verschuldigd. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling van de betrokken factuur zijn vanaf dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten ad. 12% per jaar verschuldigd. Indien zij bovendien, geheel of gedeeltelijk, onbetaald blijft na de vervaldag dan zal een forfaitaire schadeloosstelling geëist worden van

  • 20 euro als het openstaande bedrag lager is dan of gelijk aan 150 euro;
  • 30 euro, vermeerderd met 10% van het openstaande bedrag in de schijf tussen 150,01 en 500 euro, als het openstaande bedrag tussen 150,01 en 500 euro ligt;
  • 65 euro, vermeerderd met 5% van het openstaande bedrag in de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2.000 euro, als het openstaande bedrag hoger is dan 500 euro.

In geval van betwisting blijft het bedrag van de schadeloosstelling verschuldigd op het bedrag dat erkend werd na verzoening of een gerechtelijke beslissing.

De interesten op betalingsachterstanden worden berekend met inachtname van de wettelijke rentevoet die is vastgesteld in de wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 11. Rechtsmacht: alleen de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd en enkel de Belgische wet is toepasselijk. De domiciliëring van onze wissels is geen afwijking van deze regel. Partijen komen overeen dat de artikels 7 §1 8°, 8§1, 9 en 10 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij niet van toepassing zullen zijn op de contracten/overeenkomsten die werden afgesloten tussen EXCECON BV en de klant.

 12. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van EXCECON BV tot op het ogenblik van integrale betaling. Het risico over de verkochte goederen wordt overgedragen aan de koper op het moment van de toezending van de orderbevestiging. De klant dient bij aankomst van een levering eventuele schade, defecten of ontbrekende goederen vast te stellen en schriftelijk reserve te maken op de documenten van of aan de vervoerder. In het geval van een fout of nalatigheid van onze kant in een aflevering, is onze verantwoordelijkheid beperkt tot de vervanging van het niet-conforme onderdeel of de levering van het ontbrekende goed.

 13. Eventuele klachten worden alleen maar aanvaard wanneer ze bij in ontvangst name van de goederen direct schriftelijk ter kennis worden gegeven aan de vervoerder op zijn leverdocument en binnen de 5 dagen worden bevestigd aan EXCECON BV. De goederen die ons worden teruggestuurd zonder ons schriftelijk akkoord worden niet aanvaard en dus niet terugbetaald.

 14. EXCECON BV handelt uitsluitend als verkoper en niet als installateur of raadgever. Bijgevolg kan door de koper of door enige verdere afnemer nooit enige aansprakelijkheid van EXCECON BV worden ingeroepen voor enige tekortkoming volgend uit de installatie van het toestel en eventuele toebehoren waaraan EXCECON BV volkomen vreemd is en blijft. De koper of enige verdere afnemer stelt door zijn aankoop zijn installateur en/of zijn raadgever verantwoordelijk voor diens veronderstelde deskundigheid en product knowhow, ongeacht de meningen die terzake door vertegenwoordigers van EXCECON BV eventueel werden uitgedrukt, of antwoorden op vragen die tot EXCECON BV werden gericht.

De koper verbindt zich er nadrukkelijk toe dit mee te delen aan iedere verdere afnemer en dit te doen gelden aan iedere verdere afnemer die deze verbintenis doet overgaan op een verdere afnemer. De koper verbindt zich dan ook tot tussenkomst en vrijwaring lastens EXCECON BV voor enige aanspraak lastens EXCECON BV ingevolge enige tekortkoming aan de installatie van het (de) toestel(len) of toebehoren.

 15. WAARBORG: Tenzij anders vermeld op de offerte geldt op onze toestellen een garantie van 2 jaar voor defecte onderdelen en 6 maanden op geleverde wisselstukken. De garantietermijn start vanaf de leveringsdatum. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot de levering van de onderdelen ter vervanging van de defecte stukken. Alle kosten, welke deze ook zijn, veroorzaakt door de koper bij de uitvoering van een garantie zullen volledig te zijne lasten zijn. Deze waarborg is ook altijd ondergeschikt aan het periodiek onderhoud van de toestellen en aan een installatie conform de voorschriften van de producent en volgens het handboek en de code van de goede praktijk. De waarborg kan pas worden goedgekeurd nadat een behoorlijke beschrijving van het defect samen met het defecte stuk franco op ons adres te Hamme toegezonden wordt. Bij het niet respecteren van een opgelegde inbedrijfstelling van een installatie vervallen de garantievoorwaarden van EXCECON BV.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. Onze incoterms zijn DPU voor export. Voor alle bestellingen in België geldt franco levering op verharde weg, niet ontladen, voor leveringen met een nettobedrag > 2.500,00 euro ex btw.

 2. Omwisseling van materiaal kan uitsluitend gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Het teruggestuurde materiaal moet nieuw zijn en moet zich in de originele verpakking bevinden (niet geopend, niet beschreven, niet beschadigd).

 3. Omwisseling dient te gebeuren binnen de 3 maanden na facturatiedatum om in aanmerking genomen te worden. Transportkosten, heen en terug, zijn steeds ten laste van de klant. Indien de omwisseling via onze transportdienst dient te gebeuren zullen wij hiervoor de gemaakte kosten in rekening brengen. Herstockagekosten worden aangerekend à rato van 10 % van de gefactureerde waarde van het teruggezonden materiaal met een minimum van 50 euro ex-BTW.

 4. Onze aangestelde transporteur levert zonder garantie van leveringsuur. Indien de klant een leveringsuur wenst, dient dit vooraf steeds schriftelijk (min. 72 u voor verzending) aan onze leveringsdienst aangevraagd te worden. Een supplement van minstens 125 euro ex-BTW zal aangerekend worden voor deze dienst.

EXCECON BV-sprl - Ondernemingsnummer BE 0443.050.270 – RPR Dendermonde

Download: